Programmet till 2018 är under uppbyggnad!

Program 2017

Onsdag 22 november

12:30 Registrering och kaffe

13:00 Tillståndskontroll i farliga miljöer

Med hjälp av drönare utrustade med avancerade funktioner kan besiktning ske på svåråtkomliga ställen. Är de dessutom utrustade med LED-belysning samt har film- och värmekameror går det att navigera och finna skador även i mörka utrymmen. Den nya tekniken med autonoma drönare gör att det går snabbare, är billig och säkrare att inspektera farliga miljöer.

Magnus Nyström, Mälarenergi

13:45 Augmented reality (AR) i underhållet

Augmented reality, förstärkt verklighet på svenska, är en avancerad teknik för att visualisera komplicerad teknisk information på ett användarvänligt sätt. Tekniken gör det möjligt för underhållspersonal att med hjälp av exempelvis en mobilkamera, smarta glasögon e.dyl. bli vägledda av experter på distans. Detta gör att felsökning kan ske snabbare och företag sparar stora belopp.

Christer Bäck, Nordic Machinery

14:30 Kaffe och besök i utställningsområdet

15:00 3D-utskrifter av reservdelar

Med hjälp av 3D-skrivare går det att ta fram reservdelar till sina utrustningar, vilket underlättar underhållsarbetet. Dock är reservdelar ofta designskyddade genom lagstiftning och frågan är hur leverantören ställer sig till detta. Den nya 3D-tekniken blir även en säkerhetsfråga, vad händer om reservdelen inte håller måttet och orsakar en olycka?

Daniel Ljungstig, SVEAT/3DVerkstan

15:45 Effektivare underhållsstyrning under hela livscykeln

Ofta upprättas underhållsplaner för sent i samband med anskaffningsprojekt. Samtidigt baseras underhåll allt mer på analys av sensordata för att skapa mer optimala underhållsåtgärder. Med digitaliserade arbetssätt kan hela kedjan, från konstruktion till drift och underhåll, effektiviseras. Här ges olika exempel på systemlösningar för hantering av anläggningsinformation och prediktivt UH.

Ulf Stern, Ides och Hans Hellström, Sigma

16:30 Ökad säkerhet genom visualisering

Runt omkring oss finns det en stor mängd bilder som gör oss uppmärksamma på potentiella faror i arbetet. Hur kan då själva arbetsmomenten ske säkert när de instruktioner som finns tillgängliga ofta är svåra att läsa och tolka? Även här kan bilder användas, vilket minskar risken att göra fel. Här förklarar Johan på ett visu- ellt och tänkvärt sätt hur detta kan ske.

Johan Lundell, Nodd

17:15 Mingel och besök i utställningsområdet

19:00 Gemensam middag

Torsdag 23 november

08:30 Kaffe och besök i utställningsområdet

09:00 Information om Underhållsmässan den 13-16 mars 2018

Underhållsmässan är norra Europas i särklass största fackmässa inom underhåll och driftsäkerhet. Här presenteras nästa mässa, den 13-16 mars 2018, där du kan ta del av innovativa lösningar och ny teknik, samtidigt som du knyter nya och viktiga kontakter.

Anna Jarnö, Svenska Mässan

09:15 Vikten av ytskydd i svensk industri

Genom att belägga kritiska ytor för att motverka nötning, korrosion eller andra ytnedbrytande processer kan fastigheters och utrustningars livslängd öka och underhåll kan ske på plats. Ett effektivare ytskydd bidrar till avsevärt minskade underhållskostnader och på sikt ökad lönsamhet för företaget.

Tommy Thörn, Ytskyddsgruppen

10:00 Kaffe och besök i utställningsområdet

10:30 Standardisering i praktiken

Ett framgångsrikt sätt att kvalitetssäkra att underhållsarbeten sker på rätt sätt är att använd olika standarder, men hur sker det i praktiken och vilken effekt får man på lång sikt? Astra Zeneca har länge arbetat med underhållsstandarder och här presenteras hur de har tillämpats och vilken effekt det gett.

Patrik Malmsten, Ordförande SIS/Svenskt Underhålls standardiseringskommitté

11:15 Framtida kompetenskrav inom underhåll

En ökad digitalisering och automatisering kommer att ställa allt högre krav på framtidens underhållspersonal. Genom att de definiera olika kvalifikationer på ett standardiserat och systematiskt sätt kan vi skapa en bra grund för att fastställa framtidens kompetenskrav för olika yrkesroller inom underhåll. Det pågående projektet Underhåll BAS är ett bra exempel på ett sådant tillvägagångssätt.

Ingemar Andréason, Kommittéledare Kompetensutveckling inom underhåll

12:00 Digitaliserad tillståndsövervakning

Genom att använda trådlösa givare kopplade till molnbaserade system blir det enklare att övervaka utrustningen på distans. Det utvecklas ständigt nya typer av givare med inbyggda sensorer som samtidigt mäter ett flertal parametrar. I ett tidigt skede går det att få tydliga indikationer på att utrustningen inte mår bra och underhållsåtgärder kan planeras i god tid före ett haveri.

Lars Djuvfeldt, Intertechna

12:45 Summering av Underhållsdagarna 2017

En summering av årets upplaga av Underhållsdagarna samt en frågeställning om hur vi tillsammans kan utvecklas för att bli ännu bättre på underhåll och drift- säkerhet inom svensk industri.

Torsten Ekström, Svenskt Underhåll

13:00 Konferensen dag 2 avslutas

Moderator: Torsten Ekström, Svenskt Underhåll